1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacje o administratorze danych” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Host Europe

Hostujemy naszą stronę internetową za pomocą Host Europe. Dostawcą jest Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Kolonia (dalej Host Europe) Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Host Europe zbiera różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Korzystanie z Host Europe odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasza strona internetowa jest prezentowana w sposób jak najbardziej niezawodny. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w celu pobrania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie zamówień

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie zleceń (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Marcel Stanasiuk

Thiemannhof 20

21147 Hamburg

E-mail: autowizjer@gmail.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeśli Państwa dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z ochroną w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę, na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm zewnętrznych (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji żądanych przez użytkownika (np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Kliknij tutaj, aby przejść do naszej polityki dotyczącej plików cookie.

Zgoda z Complianz

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Complianz, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (dalej „Complianz”).

Complianz jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest wykonywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, sam usuniesz plik cookie Complianz lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to wnioskowano; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Aby korzystać z Google Fonts nie trzeba się logować ani podawać hasła. Ponadto w przeglądarce nie są zapisywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS, czcionki) są żądane za pośrednictwem domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google, żądania dotyczące CSS i czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług Google.

Jeśli masz konto Google, nie musisz się martwić, że informacje o Twoim koncie Google zostaną przekazane do Google podczas korzystania z Google Fonts. Google rejestruje użycie CSS (Cascading Style Sheets) i użytych czcionek i przechowuje te dane w bezpieczny sposób. Przyjrzymy się bardziej szczegółowo, jak te dane są przechowywane.

Google Fonts – Co to jest?

Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to interaktywny katalog ponad 800 czcionek, które Google LLC udostępnia do bezpłatnego użytku.

Wiele z tych czcionek jest udostępnianych na licencji SIL Open Font License, a inne na licencji Apache License. Obie są licencjami wolnego oprogramowania. Możemy więc swobodnie z nich korzystać bez płacenia tantiem.

Dlaczego używamy Google Fonts na naszej stronie?

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na własnej stronie internetowej i nie musimy ich przesyłać na własny serwer. Google Fonts jest ważnym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości naszej strony internetowej. Wszystkie czcionki Google Fonts są automatycznie optymalizowane dla stron internetowych, co pozwala zaoszczędzić objętość danych i jest wielką zaletą zwłaszcza w przypadku korzystania z nich na urządzeniach mobilnych. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, niski rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania.

Ponadto Google Fonts to tak zwane bezpieczne czcionki internetowe. Różne systemy syntezy obrazu (renderowania) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie błędy mogą czasem zniekształcać wygląd tekstów lub całych stron internetowych. Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN) w przypadku Google Fonts nie występują problemy międzyplatformowe. Google Fonts obsługuje wszystkie główne przeglądarki ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działa niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod).

Dlatego korzystamy z Google Fonts, aby móc jak najładniej i spójnie zaprezentować cały nasz serwis internetowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO stanowi to już „uzasadniony interes” w przetwarzaniu danych osobowych. Uzasadniony interes” w tym przypadku oznacza zarówno interesy prawne, jak i ekonomiczne lub idealne, uznane przez system prawny.

Jakie dane są przechowywane przez Google?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej czcionki są ładowane przez serwer Google. To zewnętrzne wywołanie przekazuje dane do serwerów Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą stronę internetową. Google Fonts API został opracowany w celu ograniczenia gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych użytkownika końcowego do tego, co jest niezbędne do efektywnego udostępniania czcionek. Przy okazji, API oznacza „Application Programming Interface” i służy między innymi jako przekaźnik danych w sektorze oprogramowania.

Google Fonts przechowuje żądania CSS i czcionek bezpiecznie w Google i jest w ten sposób chroniony. Poprzez zebrane dane dotyczące użytkowania, Google może określić popularność czcionek. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych, takich jak Google Analytics. Ponadto Google wykorzystuje również dane z własnego urządzenia indeksującego, aby ustalić, które strony internetowe używają czcionek Google. Dane te są publikowane w bazie danych BigQuery dotyczącej czcionek Google. BigQuery to usługa internetowa Google dla firm, które chcą przenosić i analizować duże ilości danych.

Należy jednak zauważyć, że każde zapytanie o czcionki Google przekazuje również automatycznie na serwery Google takie informacje jak adres IP, ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu przeglądarki, wersja przeglądarki i nazwa przeglądarki. Czy te dane są również przechowywane, nie można jednoznacznie ustalić lub nie są one wyraźnie podane przez Google.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Danych, które Google przechowuje przez jeden dzień lub jeden rok, nie można po prostu usunąć. Dane te są automatycznie przekazywane do Google przy wejściu na stronę. Aby przedwcześnie usunąć te dane, należy zwrócić się do pomocy technicznej Google pod adresem https://support.google.com/?hl=de&tid=311141511. Zapisywaniu danych można zapobiec w tym przypadku tylko wtedy, gdy nie odwiedzają Państwo naszej strony.

W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych, Google umożliwia nam nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek. Możemy więc uzyskać dostęp do nieograniczonego morza czcionek i w pełni wykorzystać możliwości naszej strony internetowej. Więcej o Google Fonts i innych kwestiach można dowiedzieć się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311141511.

Tam Google co prawda zagłębia się w sprawy związane z prywatnością, ale naprawdę szczegółowe informacje o przechowywaniu danych nie są tam zawarte. Uzyskanie od Google naprawdę precyzyjnych informacji o przechowywanych danych jest stosunkowo trudne (prawie niemożliwe).

O tym, jakie dane zasadniczo gromadzi Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się także na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Kontakt poprzez poczte elektroniczną, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Państwa za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Facebook

Na tej stronie internetowej zintegrowane są elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zgromadzone dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, między Państwa urządzeniem końcowym a serwerem Facebooka nawiązywane jest bezpośrednie połączenie. Facebook otrzymuje tym samym informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tu narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji) dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook można dochodzić bezpośrednio w firmie Facebook. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika a serwerem Twittera nawiązywane jest bezpośrednie połączenie. Twitter otrzymuje w ten sposób informacje o Państwa wizycie na tej stronie. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. Zwracamy uwagę na to, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

6. narzędzia do analizy i reklamy

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam zintegrowanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi służącej do integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Adsense możemy wyświetlać na naszej stronie ukierunkowane reklamy firm zewnętrznych. Treść reklam opiera się na Państwa zainteresowaniach, które Google określa na podstawie Państwa wcześniejszych zachowań użytkowników. Ponadto przy wyborze odpowiedniej reklamy brane są pod uwagę informacje kontekstowe, takie jak lokalizacja użytkownika, treść odwiedzonej strony internetowej lub wpisane hasła wyszukiwania Google.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookies, web beacons (niewidoczne grafiki) oraz porównywalne technologie rozpoznawania. Dzięki temu możliwe jest analizowanie takich informacji jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje zebrane przez Google Adsense na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) i dostarczania formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP z innymi danymi zapisanymi przez użytkownika.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tym samym YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick – niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film.

Gdy tylko rozpoczną Państwo na tej stronie internetowej film wideo YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Wordfence

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Wordfence. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej „Wordfence”).

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł porównać swoje bazy danych z dostępami do naszej strony internetowej i w razie potrzeby zablokować je.

Korzystanie z Wordfence opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie zamówień

Z wymienionym wyżej dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ten dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.